WELKOM BIJ FABRIEK CREATIEF

Leuk dat je een kijkje neemt op mijn website. Bij Fabriek Creatief kun je terecht voor veel diverse producten zoals: woonaccessoires, handgemaakte creaties, persoonlijk bedrukte producten, creatieve workshops & ook bloemwerk op maat behoort tot het assortiment.

DROOGBLOEMEN SCHILDERIJ

Super leuk schilderij opgemaakt met diverse droogbloemen, voorzien van een leuk tekstkaartje, welke uiteraard geheel naar wens is aan te passen.

SHOP HIER

CREATIEVE WORKSHOPS

In het voorjaar, najaar & met kerst geef ik creatieve workshops. Tijdens deze workshop maken we een seizoensgebonden creatie. Zodra er een workshop beschikbaar komt, zal deze op de website verschijnen. Ook op de Facebook & Instagram pagina kun je de workshops terugvinden.

WORKSHOP OP LOCATIE

Heb jij zin in een gezellige & creatieve avond met vrienden en vriendinnen, regel jij dit keer het teamuitje of organiseer je binnenkort een vrijgezellenfeest?

Met de workshops van Fabriek Creatief ben jij er zeker van dat het een geslaagde middag/avond wordt.

Meer informatie

Inklapbare content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1. Welkom bij Fabriek Creatief. Wij zijn een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen en maken van bedrukte en gepersonaliseerde producten, verkoop van woonaccessoires en het houden van workshops gericht op bloemschikken.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles wat we doen bij Fabriek Creatief inclusief maar niet beperkt tot aanbiedingen en overeenkomsten tussen ons en onze opdrachtgevers, die we hierna "Opdrachtgever" noemen.

1.3. Als we afwijken van deze algemene voorwaarden, moet dat schriftelijk en uitdrukkelijk tussen ons en de Opdrachtgever overeengekomen zijn.

1.4. We wijzen eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

1.5. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd worden verklaard, blijven de andere bepalingen van kracht. We vervangen dan de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige, nietige of vernietigde bepalingen.

1.6. Het feit dat we op enig moment geen nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst eisen, inclusief de bepalingen in deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan onze rechten om op een later tijdstip alsnog nakoming door de Opdrachtgever te eisen.

1.7. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als we in de overeenkomst tussen ons en de Opdrachtgever daarvan afwijken.

Artikel 2 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. Bij Fabriek Creatief doen we ons best om de beste aanbiedingen te doen aan onze opdrachtgevers, maar al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij we in het aanbod uitdrukkelijk anders aangeven.

2.2. Een overeenkomst komt alleen tot stand als we en onze Opdrachtgever schriftelijk overeenstemming bereiken.

2.3. Als we eenmaal een overeenkomst hebben, kan die alleen worden gewijzigd als we daarover schriftelijk overeenstemming bereiken met de Opdrachtgever. We kunnen bijvoorbeeld alleen schriftelijk akkoord gaan met wijzigingen in de hoeveelheid of de prijs van de producten of diensten die we leveren.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Prijzen en BTW. Alle door Fabriek Creatief opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.

3.2 Aanvullende goederen, werken en diensten. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken.

Alle in aanvulling daarop door Fabriek Creatief geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden.

3.3 Wijzigingen in prijs. Door Fabriek Creatief opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren.

Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Fabriek Creatief gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

3.4 Betalingstermijn. Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities.

Bij gebreke van zulke condities dient de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

3.5 Verzuim. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

De Opdrachtgever zal over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn, onverminderd haar overige verplichtingen.

3.6 Kosten van invordering. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van € 250,-.

3.7 Volgorde van voldoening

Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 4 Reclamatie

4.1 Bezwaar tegen factuur

Als de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van Fabriek Creatief moet zij dit binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk laten weten. Als de Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vervalt haar aanspraak op correctie van de factuur.

4.2 Gevolgen van reclamatie. Een reclamatie van de Opdrachtgever schort haar betalingsverplichtingen niet op. Dit betekent dat ondanks het bezwaar, de Opdrachtgever de factuur binnen de afgesproken termijn dient te voldoen.

4.3 Onderzoeksplicht Opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om bij ontvangst van de goederen, diensten en werken deze direct te onderzoeken op zichtbare gebreken. Als er zichtbare gebreken zijn geconstateerd, dient de Opdrachtgever hierover binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk te reclameren bij Fabriek Creatief.

4.4 Garanties en klachtenregeling. Naast de verplichting van de Opdrachtgever om tijdig te reclameren bij zichtbare gebreken, kan de Opdrachtgever ook aanspraak maken op garanties die worden gegeven door Fabriek Creatief. Hiervoor geldt de klachtenregeling die door Fabriek Creatief is opgesteld en op de website te vinden is.

4.5 Bewijslast bij reclamatie. Bij reclamatie van de Opdrachtgever rust de bewijslast op haar dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst. Als Fabriek Creatief de reclamatie gegrond acht, zal zij overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde.

4.6 Verjaringstermijn. Een reclamatie van de Opdrachtgever is alleen geldig als deze binnen een redelijke termijn is gedaan. Een redelijke termijn wordt in de wet niet genoemd, maar in de praktijk wordt een termijn van 2 maanden na ontdekking van het gebrek als redelijk beschouwd. Reclamaties die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 5 Ontbinding en opzegging

5.1 Ontbinding door Fabriek Creatief. Fabriek Creatief kan, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst haar overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

de Opdrachtgever surseance van betaling of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
de Opdrachtgever onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld;
ten aanzien van de Opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken;
de Opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
de Opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.
5.2 Gevolgen van ontbinding. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan Fabriek Creatief bij tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtgever toekomende rechten, zoals die tot het vorderen van schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.

5.3 Opzegging door partijen. Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door middel van een specifieke prestatie eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

Indien tussen de partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

Fabriek Creatief zal in dat geval wegens opzegging nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn.

6.1 Beëindiging of opschorting van de overeenkomst

Als door overmacht nakoming van de overeenkomst zonder tekortkoming niet mogelijk is voor Fabriek Creatief heeft zij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.2 Definitie overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan Fabriek Creatief is toe te rekenen. Voorbeelden hiervan zijn stakingen en ziekte van het personeel, bedrijfsstoringen, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen. Zowel indien deze voorkomen bij Fabriek Creatief als bij haar toeleveranciers.

6.3 Gedeeltelijke nakoming. Als Fabriek Creatief al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan voor het intreden van overmacht, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

6.4 Beroep op overmacht na vervaldatum. Fabriek Creatief heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, zelfs als de niet-toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, pas intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Beperkingen op aansprakelijkheid. Fabriek Creatief is niet aansprakelijk voor schade behalve in de gevallen beschreven in dit artikel.

7.2 Uitsluiting indirecte schade. Fabriek Creatief is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 Beperking directe schade. Fabriek Creatief is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan de Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tot een maximum van € 50.000,-.

7.4 Voorwaarden voor aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Fabriek Creatief ontstaat alleen als de Opdrachtgever Fabriek Creatief schriftelijk en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Fabriek Creatief ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

7.5 Overmacht. Fabriek Creatief is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.

7.6 Uitzondering op beperkingen. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Fabriek Creatief of haar leidinggevende ondergeschikten.

7.7 Verjaringstermijn. Elke aansprakelijkheid van Fabriek Creatief vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van Fabriek Creatief in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

Artikel 8 Vrijwaring

8.1 Vrijwaring bij niet-nakoming verplichtingen. De Opdrachtgever vrijwaart Fabriek Creatief tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door niet-nakoming door de Opdrachtgever van de ingevolge een overeenkomst en deze algemene voorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen.

8.2 Vrijwaring bij schade. De Opdrachtgever vrijwaart Fabriek Creatief verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een opdracht. Indien de Opdrachtgever door een derde wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever en/of de derde Fabriek Creatief (mede) aansprakelijk kan of zal stellen, dient de Opdrachtgever Fabriek Creatief daarvan binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.3 Afwikkeling aanspraken. De Opdrachtgever zal dergelijke aanspraken slechts afwikkelen in overleg met Fabriek Creatief op straffe van verval van de aanspraken van de Opdrachtgever jegens Fabriek Creatief.

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Partijen erkennen het vertrouwelijke karakter van de informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen. Zij verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie geheim te houden en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

9.2 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, in welke vorm dan ook, die door een van de partijen als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk van aard is.

9.3 Partijen zullen alle redelijke maatregelen treffen ter bescherming van de vertrouwelijke informatie en zullen deze informatie niet aan derden bekend maken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

9.4 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

9.5 Indien een partij informatie moet verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld aan een overheidsinstantie of een toezichthouder, zal de betreffende partij de andere partij hiervan onverwijld op de hoogte stellen, tenzij een wettelijk voorschrift de betreffende partij verbiedt om de andere partij op de hoogte te stellen.

9.6 In geval van schending van de geheimhoudingsverplichting is de schendende partij aansprakelijk voor de schade die de andere partij hierdoor lijdt.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Geschillenbeslechting. Indien er geschillen ontstaan tussen de Opdrachtgever en Fabriek Creatief die niet in der minne kunnen worden beslecht, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda. Beide partijen zullen zich conformeren aan het vonnis van deze rechterlijke uitspraak.

10.2 Toepasselijk recht. Alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Fabriek Creatief worden beheerst door het Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen de partijen zullen worden beslecht volgens de Nederlandse wetgeving en jurisprudentie.

Bestellen

Je kunt heel eenvoudig je bestelling plaatsen via de webshop en hierbij gebruik maken van diverse betalingsmogelijkheden.

Kom je er onverhoopt niet uit, dan kun je uiteraard ten alle tijden contact opnemen.

Stuur een e-mail naar info@fabriekcreatief.nl

Levertijden

In de meeste gevallen worden bestellingen binnen 1 a 2 werkdagen naar je opgestuurd via de door jou gekozen verzendorganisatie.

Wanneer een product niet op voorraad blijkt te zijn neem ik ten alle tijden contact met je op om dit aan te geven en de mogelijkheden te bespreken.

Retourneren

Fabriek Creatief staat voor 100% klanttevredenheid.

Ben je onverhoopt niet tevreden met je aangeschafte product, dan vind ik dit ontzettend vervelend. Graag wil ik met je kijken naar een passende oplossing.

 • Graag contact opnemen binnen 8 dagen na ontvangst van de levering
 • Retourkosten zijn voor eigen rekening.
 • Gepersonaliseerde en op maat gemaakte producten worden niet retourgenomen

Privacy & Cookies

Fabriek Creatief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Contactgegevens:

Roerdompstraat 14, 4273CJ Hank

info@fabriekcreatief.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fabriek Creatief verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fabriekcreatief.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fabriek Creatief verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Fabriek Creatief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fabriek Creatief) tussen zit. Fabriek Creatief gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Shopify

Dit is de webshop omgeving van waaruit alles te volgen is voor de verkoper.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fabriek Creatief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fabriek creatief verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fabriekcreatief.nl

Fabriek Creatief zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, uw verzoek in behandeling nemen en hierop reageren.

Beveiligen van persoongegevens

Fabriek Creatief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fabriekcreatief.nl

Cookies

Fabriek Creatief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.